Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Właścicielem Hotelu I Jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Jest:

Mtw Development S.C. Michał Walerowicz Tomasz Walerowicz Prowadzący Działalność Gospodarczą Pod Nazwą Willa Park z siedzibą Na Ul. Witkiewicza 11b, 34-500 Zakopane

Nip 734-35-19-900, Regon: 122852361 Tel. +48 509 578 689, Adres Email: Info@willa-park.pl

Willa Park z siedzibą na ul. Witkiewicza 11b, 34-500 Zakopane; Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencję e mail pod adresem: info@willa-park.pl;

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

  • rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

  • realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;

  • marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

  • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, poprzez zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, poprzez zbieranie danych gości hotelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące), poprzez zbieranie numerów rejestracyjnych samochodów gości hotelu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 2. Dane osobowe przechowywane będą:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);

  • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);

  • dostawca aplikacji służącej do przesyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);

  • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

  • Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),

 2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania, - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 1. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia, - administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

 1. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą, - przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, - dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 2. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;

 3. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

Pani/Pana dane nie będą profilowane.