Regulamin Hotelu

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin Hotelu Obowiązują Na Terenie Willa Park I Dotyczy Wszystkich Osób W Nim Przebywających.

 2. Wynajmujący Pokoje Zwany Jest W Dalszej Części Regulaminu „hotelem”, Natomiast Najemca Pokoju „gościem”.

 3. Regulamin Hotelu Określa Zasady Świadczenia Usług, Odpowiedzialności Oraz Przebywania Na Terenie Hotelu I Jest Integralną Częścią Umowy, Do Której Zawarcia Dochodzi Poprzez Dokonanie Rezerwacji, Zapłaty Zadatku Bądź Całej Należności Za Pobyt Lub Poprzez Podpisanie Karty Rejestracyjnej. Dokonując W/W Czynności Gość Potwierdza, Iż Zapoznał Się I W Pełni Akceptuje Warunki Regulaminu I Zobowiązuje Się Do Ich Przestrzegania.

§2 Doba Hotelowa

 1. Pomieszczenie Mieszkalne W Hotelu, Zwane W Dalszej Części „pokojem” Wynajmowane Jest Na Doby.

 2. Doba Hotelowa Rozpoczyna Się O Godzinie 14:00 A Kończy O Godzinie 11:00 Dnia Następnego.

 3. Prośbę O Przedłużenie Doby Hotelowej Gość Powinien Zgłosić W Recepcji, Najpóźniej Do Godziny 10:00 Rano W Dniu Kończącego Się Pobytu. Hotel Może Nie Uwzględnić Życzenia Przedłużenia Pobytu W Przypadku Wykorzystania Wszystkich Miejsc Noclegowych (Pokoi) Lub W Przypadku Gościa Nie Przestrzegającego Obowiązującego Regulaminu.

 4. Hotel Zastrzega Sobie Prawo Do Odmowy Przedłużenia Pobytu Gościa W Hotelu W Przypadku Nie Dokonania Wcześniej Pełnej Płatności Za Dotychczasowy Pobyt.

 5. Przedłużenie Doby Hotelowej Wiąże Się Z Dodatkową Opłatą. Szczegółowe Informacje Odnośnie Opłat Związanych Z Przedłużeniem Doby Uzyskacie Państwo W Recepcji Hotelowej.

 6. W Przypadku Zameldowania Po Godzinie 21 Należy Poinformować Telefonicznie Recepcję O Planowanej Godzinie Przyjazdu.

§3 Rezerwacja I Meldunek

 1. Rezerwacji Można Dokonać Poprzez Internet, Telefonicznie Dzwoniąc Do Recepcji Hotelowej Lub Osobiście W Willa Park.

 2. Usługodawca Świadczy Drogą Elektroniczną Usługi W Zakresie:

A)Rezerwacji On-line Usług Hotelowych W Hotelu Willa-park,,

B)Usługi Informacyjne I Promocyjne Odnośnie Własnych Produktów I Usług.


 

 1. Po Dokonaniu Rezerwacji Przez Recepcję Hotelu Gość Otrzymuje Drogą Mailową Umowę Wstępnej Rezerwacji.

 2. Podstawą Do Przyjęcia Gościa Jest Okazanie Pracownikowi Recepcji Dokumentu Tożsamości Ze Zdjęciem Oraz Podpisanie Karty Rejestracyjnej.

 3. Hotel Ma Prawo Do Dokonania Przy Rejestracji Preautoryzacji Karty Kredytowej Lub Pobrania Depozytu Gotówkowego Do Kwoty Należności Za Cały Pobyt.

 4. Rezerwacja Zyskuje Status Gwarantowanej Po Wpłacie Określonej W Potwierdzeniu Rezerwacji Zaliczki W Terminie Wskazanym W Potwierdzeniu Rezerwacji.

 5. W Przypadku Rezygnacji Gościa Z Pobytu W Trakcie Trwania Doby Hotelowej, Hotel Nie Zwraca Opłaty Za Rozpoczętą Dobę.

 6. Gość Hotelowy Nie Może Przekazywać Pokoju Osobom Trzecim, Nawet Jeśli Nie Upłynął Okres, Za Który Uiścił Należną Opłatę Za Pobyt.

 7. Osoby Niezarejestrowane W Hotelu Mogą Gościnnie, Na Zaproszenie Gościa Hotelowego, Przebywać W Pokoju Hotelowym Od 7:00 Do 22:00.

 8. Hotel Może Odmówić Przyjęcia Gościa, Który Podczas Poprzedniego Pobytu Rażąco Naruszył Regulamin Hotelowy Wyrządzając Szkodę W Mieniu Hotelowym Lub Gości, Albo Szkodę Na Osobie Gościa, Pracownika Hotelu Lub Innych Osób Przebywających W Hotelu, Albo Też W Inny Sposób Zakłócił Spokojny Pobyt Gości Lub Funkcjonowania Hotelu.

 9. Hotel Zastrzega Sobie Prawo Do Odmowy Przyjęcia Gościa Bez Podania Przyczyny.

 10. Hotel Zastrzega Sobie Prawo Do Preautoryzacji Karty Płatniczej Lub Pobrania Należności Za Cały Pobyt Podczas Dokonywania Czynności Rejestracyjnych.

 11. Dodatkowe Należności Wynikające Z Pobytu, Gość Reguluje Najpóźniej W Dniu Wyjazdu.

 12. W Przypadku Nie Przybycia Gościa Do Hotelu W Terminie Zawartym W Umowie Gwarantowanej Rezerwacji, Hotel Nie Zwraca Kwoty Wpłaconego Zadatku. W Przypadku Odwołania Rezerwacji Pokoju W Dniu Przyjazdu Lub W Przypadku Niedotarcia Gościa W Zaplanowanym Terminie Do Hotelu, Hotel Może Obciążyć Gościa Opłatą Za Pierwszą Dobę Hotelową.

§ 4 Usługi

 1. Hotel Świadczy Usługi Zgodnie Ze Swoją Kategorią I Standardem.

 2. W Przypadku Zastrzeżeń Dotyczących Jakości Usług Gość Jest Proszony O Niezwłoczne Zgłaszanie Zastrzeżeń W Recepcji, Co Umożliwi Pracownikom Reakcję I Poprawę Standardu Świadczonych Usług.

 3. Hotel Ma Obowiązek Zapewnić Gościom:

  • Warunki Do Pełnego I Nieskrępowanego Wypoczynku,

  • Bezpieczeństwo Pobytu, W Tym Bezpieczeństwo Zachowania Tajemnicy Informacji O Gościu,

  • Profesjonalną I Uprzejmą Obsługę W Zakresie Wszystkich Usług Świadczonych W Hotelu, Sprzątanie Pokoju I Wykonywanie Niezbędnej Naprawy Urządzeń Podczas Nieobecności Gościa, A W Jego Obecności Tylko Wówczas, Gdy Wyrazi Takie Życzenie,

  • Sprawną Pod Względem Technicznym Obsługę; A W Przypadku Wystąpienia Usterek, Które Nie Będą Mogły Być Usunięte Niezwłocznie, Hotel Dołoży Starań, By W Miarę Możliwości Zamienić Pokój Lub W Inny Sposób Złagodzić Niedogodności.

  • Dodatkowo Na Życzenie Gościa Hotel Świadczy Nieodpłatnie Następujące Usługi:

  • Udzielanie Informacji Związanych Z Pobytem I Podróżą,

  • Budzenie O Wyznaczonej Godzinie,

  • Przechowywanie Pieniędzy I Przedmiotów Wartościowych W Czasie Pobytu Gościa W Hotelu, W Depozycie W Recepcji Z Zastrzeżeniem § 6 Ust. 3 Regulaminu, O Przechowanie Bagażu Gościa,

  • Zamawianie Taxi,

  • Na Życzenie Gościa Przebywającego W Hotelu Do Pokoju Wstawiane Jest Nieodpłatne Łóżeczko Dziecięce.

§ 5 Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel Ponosi Odpowiedzialność Za Utratę Lub Uszkodzenie Rzeczy Wniesionych Przez Osoby Korzystające Z Jego Usług W Zakresie Określonym Przepisami Art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, O Ile Strony Nie Postanowiły Inaczej.

 2. Gość Hotelowy Powinien Zawiadomić Recepcję O Wystąpieniu Szkody Niezwłocznie Po Jej Stwierdzeniu.

 3. Hotel Nie Ponosi Odpowiedzialności Z Tytułu Kradzieży Pieniędzy, Kradzieży, Uszkodzenia Lub Zniszczenia Papierów Wartościowych, Kosztowności Albo Przedmiotów Mających Wartość Naukową Lub Artystyczną, Jeżeli Przedmioty Te Nie Zostały Oddane Do Depozytu I Umieszczone W Sejfie Hotelowym.

 4. W Przypadku Utraty Przedmiotów, O Których Mowa Powyżej, Odszkodowanie Nie Przekracza Sumy Ustalonej Zgodnie Z Postanowieniami Ministra Sprawiedliwości Z Dnia 14.11.1964 Roku, Nr 1 , Poz. 2 Z Późniejszymi Zmianami. Hotel Zastrzega Sobie Prawo Do Odmowy Przyjęcia Do Depozytu Hotelowego Przedmiotów O Dużej Wartości, Znacznych Kwot Pieniężnych, Przedmiotów Zagrażających Bezpieczeństwu Oraz Przedmiotów Wielkogabarytowych, Których Nie Można Umieścić W Sejfie.

 5. Hotel Nie Ponosi Odpowiedzialności Za Uszkodzenie I Utratę Samochodu Lub Innego Pojazdu Należącego Do Gościa.

 6. Hotel Nie Ponosi Odpowiedzialności Za Przedmioty Pozostawione W Pojeździe Oraz Żywe Zwierzęta Niezależnie Od Tego, Czy Pojazd Ten Został Zaparkowany Na Parkingu Hotelowym, Czy Poza Terenem Hotelu.

§ 6 Odpowiedzialność Gościa

 1. Dzieci Poniżej 12 Roku Życia Powinny Znajdować Się Na Terenie Hotelu Pod Stałym Nadzorem Opiekunów Prawnych. Opiekunowie Prawni Ponoszą Odpowiedzialność Materialną Za Wszelkie Szkody Wyrządzone Przez Dzieci.

 2. Gość Hotelowy Ponosi Pełną Odpowiedzialność Materialną Za Wszelkiego Rodzaju Uszkodzenia Lub Zniszczenia Wyposażenia I Urządzeń Technicznych Hotelu, Powstałe Z Jego Winy Lub Z Winy Odwiedzających Go Gości.

 3. Hotel Zastrzega Sobie Prawo Do Obciążenia Karty Płatniczej Gościa Za Wyrządzone Szkody Stwierdzone Po Jego Wyjeździe, A W Przypadku Braku Danych Karty, Ma Prawo Wystąpić Do Gościa O Finansowe Odszkodowanie.

 4. Z Chwilą Wystąpienia Jakichkolwiek Usterek Lub Uszkodzeń W Pokoju, Gość Jest Zobowiązany Poinformować O Tym Pracownika Recepcji Lub Obsługi Pięter.

 5. W Przypadku Naruszenia Postanowień Regulaminu, Hotel Może Odmówić Świadczenia Dalszych Usług Gościowi, Który Je Narusza. Gość Jest Zobowiązany Do Niezwłocznego Zastosowania Się Do Żądań Hotelu, Uregulowania Należności Za Pobyt I Ewentualne Zniszczenia Oraz Do Opuszczenia Hotelu.

 6. Hotelowi Przysługuje Ustawowe Prawo Zastawu Na Rzeczach Wniesionych Przez Gościa Do Hotelu, W Przypadku Opóźnienia Lub Nieuregulowania Należności Za Świadczone Usługi.

§ 7 Zwrot Rzeczy Pozostawionych

 1. Przedmioty Osobiste, Pozostawione Przez Nieuwagę W Pokoju Przez Wyjeżdżającego Gościa, Zostaną Odesłane Na Koszt Gościa Na Wskazany Adres.

 2. W Przypadku Nieotrzymania Od Gościa Dyspozycji Dotyczących Odesłania Pozostawionych Rzeczy, Hotel Przechowa Przedmioty Na Koszt Właściciela, Przez Okres Trzech Miesięcy, A Po Upływie Tego Okresu Przejdą One Na Własność Hotelu. Artykuły Spożywcze Będą Przechowywane Przez 24 Godziny.

§ 8 Cisza Nocna

 1. W Hotelu Obowiązuje Zachowanie Ciszy Nocnej Od Godziny 22:00 Do Godziny 06:00 Dnia Następnego.

 2. Zachowanie Gości I Osób Korzystających Z Usług Hotelu Nie Powinno Zakłócać Spokojnego Pobytu Innych Gości. Hotel Może Odmówić Dalszego Świadczenia Usług Osobie, Która Narusza Tą Zasadę.

 3. W Hotelu Obowiązuje Zachowanie Ciszy Nocnej Od Godziny 22:00 Do Godziny 06:00 Dnia Następnego.

 4. Zachowanie Gości I Osób Korzystających Z Usług Hotelu Nie Powinno Zakłócać Spokojnego Pobytu Innych Gości. Hotel Może Odmówić Dalszego Świadczenia Usług Osobie, Która Narusza Tą Zasadę.

§ 9 Reklamacje

 1. Goście Mają Prawo Do Składania Reklamacji W Przypadku Zauważenia Uchybień W Jakości Świadczonych Usług. Reklamacja Powinna Być Złożona Niezwłocznie Po Zauważeniu Uchybień.

 2. Wszelkie Reklamacje W Formie Pisemnej Przyjmuje Recepcja Hotelowa.

 3. Reklamacja Zostanie Rozpatrzona Niezwłocznie Po Jej Otrzymaniu Przez Hotel, W Przypadku Kwestii Spornych Obowiązywać Będzie Kodeks Prawa Cywilnego.


 

§ 10 Postanowienia Dodatkowe

 1. Ze Względu Na Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Zabrania Się W Pokoju Stosowania Otwartego Ognia Np. Świeczek, Używania Żelazek, Elektrycznych Innych Podobnych Urządzeń Niestanowiących Wyposażenia Pokoju.

 2. W Hotelu Obowiązuje Całkowity Zakaz Posiadania I Zażywania Zakazanych Prawem Środków Odurzających. W Razie Stwierdzenia Łamania Tego Zakazu, Fakt Ten Zostanie Zgłoszony Na Policję A Gość Będzie Musiał Niezwłocznie Opuścić Hotel Bez Prawa Do Zwrotu Kosztów Wynikających Ze Skrócenia Pobytu W Hotelu.

 3. W Pokojach Hotelowych Nie Można Przechowywać Przedmiotów Niebezpiecznych Tzn. Broni, Amunicji, Materiałów Łatwopalnych, Iluminacyjnych Itp.

 4. Dane Osobowe Gości Są Przetwarzane W Celu Świadczenia Usług Hotelarskich. Administratorem Danych Osobowych Jest Willa Park, Z Siedzibą W Zakopanem Przy Ul. Witkiewicza 11b. Pełna Informacja O Danych Osobowych Stanowi Załącznik Do Niniejszego Regulaminu Oraz Dostępna Jest Na Stronie Www.Willa-park.Pl;

 5. Zakazuje Się Prowadzenia Na Terenie Hotelu Akwizycji I Sprzedaży Obnośnej.

 6. Zabrania Się Nadmiernego Hałasowania Na Terenie Hotelu, Powodowania Nieprzyjemnych Zapachów, Ani Wykonywania Innych Czynności, Które Przeszkadzają, Szkodzą Czy Irytują Pozostałych Gości Hotelu.

 7. Gościom Nie Wolno Dokonywać Jakichkolwiek Zmian W Pokojach Hotelowych Ich Wyposażeniu Poza Nieznacznym Przestawieniem Mebli I Wyposażenia, Nie Naruszając Przy Tym Ich Funkcjonalności I Bezpieczeństwa Gości.

 8. Aktualny Cennik Usług I Opłat W Hotelu Znajduje Się W Recepcji Hotelu.

 9. Wszelkie Reklamacje Dotyczące Pobytu Powinny Być Składane Do Kierownictwa Hotelu Pisemnie Na Adres E-mail: Info@Willa-park.Pl

 

Dyrekcja Willa Park